لاگ 10

لاگ 10

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 11 صبح

در روزهای سیاه قطع اینترنت ولی چراغ لاگ به لطف دوستان روشن بود. ارائه اول نشست دهم لاگ در مورد دستورات گیت بود و کتاب هفته رقص با لینوکس نوشته سحر شاکر بود.

شروع به کار با گیت
شروع به کار با گیت
ارائه هفته
توسط محسن شعبانیان

در ادامه بحث هفته های قبل ارائه این هفته در مورد دستورات اولیه گیت بود.

فایل ارائه
کتاب رقص با لینوکس
کتاب رقص با لینوکس
کتاب هفته
توسط محسن شعبانیان

کتاب هفته هم رقصبالینوکس نوشته سحرشاکر بود. سحر شاکر به شیوه طنز آمیز به تاریخچه و مفاهیم ینوکس می پردازد

فایل ارائه